Projekty dla szkół

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych uważa rozwój nowych narzędzi edukacyjnych i kwalifikacji nauczycieli jako jeden z głównych priorytetów.

Powód dla którego wspieramy system edukacji jest jednoznaczny – wiemy że by wykształcić studentów, którzy będą zdolni tworzyć konkurencyjne środowisko oparte na zrównoważonym rozwoju i długoterminowej wizji, potrzebujemy innowacyjne, przedsiębiorcze i kreatywne szkoły.

Dzięki projektom europejskim chcielibyśmy promować w Polsce nowe i innowacyjne rozwiązania i narzędzia edukacyjne , integrować idee przedsiębiorczości w metodach edukacyjnych, umacniać współpracę europejską i wymianę know-how.

Grundtvig Learning Partnership projekt: “Learning for All – LFA” 2011-2013 Oficjalna strona projektu:

Streszczenie projektu: W edukacji należy uwzględnić odpowiednie podejście do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie niepełnosprawni spędzają większość lub też cały swój czas z uczniami pełnosprawnymi.

Celem projektu było wyposażenie rodziców i wychowawców w narzędzia pomocne dla uczniów o specjalnych potrzebach aby ułatwić im porozumienie z resztą społeczeństwa, aby przezwyciężyć braki w kadrach nauczycieli przy umieszczaniu tych uczniów w zwykłych klasach/ ich edukacji integracyjnej w porównaniu do tych fundowanych w Europie. Jednym z celów tego projektu było również, aby umożliwić udostępnianie różnych metod i technik stosowanych w różnych krajach dotyczących włączania konkretnych metod edukacji w celu dążenie do społecznej akceptacji.

Projekt ten rzucił światło na sposoby poprawy istniejących aplikacji poprzez porównanie zasad i przepisów w różnych krajach, które prowadzą edukację integracyjną. Rodzice, nauczyciele klasy i personel administracyjny odpowiedzialny za edukację integracyjną, studenci i pedagodzy z Centrum Edukacji Specjalnej byli grupą docelową tego projektu.

W wyniku tego projektu, rodzice mają większą świadomość o kierunku edukacji integracyjnej i jej stosowaniu, o możliwościach usunięcia braków w wiedzy i w metodach nauczania nauczycieli w klasach, którzy są odpowiedzialni za edukację integracyjną, została ustalona współpraca między rodziną a szkołą, jakość kształcenia została rozszerzona na wszystkie osoby indywidualnie, uczniowie o specjalnych potrzebach zostali upoważnieni do podjęcia odpowiedzialności za edukacje integracyjną w okresie wolontariatu - co pomogło w złączeniu kontynuacji procesu edukacji integracyjnej - akademickie i rówieśnicze umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami w wieku między 6 a 14 rokiem życia uległy poprawie i ich społeczna akceptacja została osiągnięta.

Leonardo DaVinci partnerships projekt "Re-Chance" 2012-1-PT1-LEO04-12490 5

Cel: Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat oraz powyżej 50 roku życia a także osób zagrożonych społecznym wykluczeniem ze względu m.in. na płeć, problemy materialne, niepełnosprawność. Celem jest podniesienie poziomu samozatrudnienia w tejże grupie docelowej poprzez rozwój przedsiębiorczości, rozwój posiadanych umiejętności oraz uzupełnienie braków w wiedzy, w celu zapobiegania zjawisku społecznego wykluczenia tych osób. Przyczyni się to również do zrównoważonego rozwoju społecznego krajów europejskich.

Planowane działania: Partnerzy będą zobowiązani do stworzenia i rozpowszechnienia przewodnika i odpowiednich narzędzi dla kadr zarządzających, rozpowszechnić materiały wypracowane podczas realizacji projektu, np. prezentacje multimedialne a także wykreować przykłady przyszłych aplikacji zawodowych. Głównym zadaniem będzie pomoc w założeniu co najmniej 5 działalności gospodarczych w każdym z państw partnerskich.

Rezultaty: Głównym rezultatem projektu będzie rozwój umiejętności oraz pogłębianie wiedzy w grupie młodych uczestników projektu (18 – 30) jak i osób po 50 roku życia. Podniosą oni swoje umiejętności z zakresu ICT oraz języka angielskiego, zdobędą nowe doświadczenia zawodowe. Poznają też niezbędną wiedzę o sposobach finansowania potrzebnych do założenia własnego biznesu oraz bariery i przeszkody jakie będą mogli napotkać na swojej drodze zawodowej.

Leonardo Da Vinci partnerships projekt "GIVET"  2012-1-TR1-LEO04-35830 11

Cel: Projekt skierowany jest do osób młodych, uczniów, którzy stoją przed wyborem swojej ścieżki edukacyjnej, konkretnego zawodu, kariery. Ma on na celu umożliwić rozwój metod i sposobów potrzebnych do asystowania i doradzania takim osobom przy wyborze swojej przyszłej profesji. Dzięki temu unikną one wyborów mających negatywny wpływ na ich przyszłość, a wybiorą odpowiednią dla siebie oraz swoich umiejętności, możliwości indywidualną ścieżkę kariery.

 

Planowane działania: Planujemy zebrać i rozpowszechnić przykłady Dobrych Praktyk poprzez organizacje partnerskie. Ponadto na wielojęzykowej platformie Internetowej zamieścimy informacje co do legislacji, metod działania, podejmowanych akcji, kierunków studiów oraz odpowiednich dokumentów odnośnie każdego państwa partnerskiego.

 

Rezultaty: W rezultacie stworzymy przewodnik dla uczniów, który ułatwi im określenie własnych mocnych i słabych stron, możliwości i umiejętności. Firmom i organizacjom pomoże to ustalić odpowiednie metody i sposoby doradztwa zawodowego. Projekt wzbogaci także doświadczenia i wiedzę nauczycieli, rodziców, doradców zawodowych, szkoleniowców. Wszyscy uczestniczący w projekcie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę odnośnie wartości kulturowych, obyczajów, tradycji oraz metod nauczania i uczenia się.